logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 декември 2021 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по член 396, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (ЕBA/GL/2021/09), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

С насоките се определят критериите за преценка на извънредните случаи, посочени в член 396, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в които компетентен орган може да разреши на институция да превиши временно максималните размери на експозициите, определени в член 395, параграф 1 от Регламента. В насоките са изложени също критерии за определяне на срока, в който следва да бъде възобновено спазването на максимално допустимите лимити на големите експозиции и мерките, които се предприемат, за да се гарантира своевременното възобновяване на спазването на лимитите.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.