logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 май 2021 г.

БНБ публикува статистически данни за банкнотите и монетите в обращение

В допълнение на регулярната информация за наличнопаричното обращение, публикувана в тримесечния Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ, Годишния отчет на БНБ и Отчета на БНБ за януари – юни, в новосъздадената рубрика Статистика на банкнотите и монетите в обращение БНБ започна да публикува статистически данни за парите в обращение.

Данните са с месечна и тримесечна честота, организирани са в динамични редове и са детайлизирани съобразно номиналния строеж на банкнотите и разменните монети в обращение през съответния отчетен период, което улеснява тяхната достъпност, съпоставимост, обработка и употреба за целите на анализа. Месечните данни започват от декември 1999 г. и представят динамиката и структурата на банкнотите и разменните монети в обращение. Рубриката съдържа и тримесечни данни за броя на регистрираните неистински банкноти и размени монети, считано от първото тримесечие на 2007 г.

Данните се публикуват на 15-ия календарен ден на месеца, следващ отчетния период, а в случай че датата е почивен ден – на първия работен ден след нея и са достъпни тук.