logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 март 2021 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка прие решение да прилага „Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2020/13), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница. Насоките ще бъдат прилагани след обнародване в „Държавен вестник“ на съответните изменения и допълнения в Наредба №8 на БНБ от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките.

Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО.