logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 април 2021 г.

Българската народна банка публикува Годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 134, ал. 4 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), съгласно който БНБ, в качеството си на орган за преструктуриране на кредитни институции управляващ Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ), изготвя финансов отчет на ФПБ. В съответствие с разпоредбите на ЗВПКИИП в сила до 27 юли 2020 г. годишните отчети на ФПБ от неговото създаване до 2019 г., включително, са изготвяни от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

В Годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. са представени задачите и отговорностите на БНБ във връзка с управлението на ФПБ. Направен е годишен преглед на развитието и резултатите от дейността му в контекста на международната среда, икономическата активност и състоянието на банковата система в България. Отчетът съдържа също финансовия отчет (одитиран) на ФПБ към 31 декември 2020 г., представящ финансовото му състояние, паричните потоци и финансовия резултат, придружен от доклада на независимия одитор.

Годишният отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. е достъпен тук.