logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 декември 2021 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2021 г. на преработени „Насоки относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/05), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките имат за цел да хармонизират правилата, процесите и механизмите за вътрешно управление на кредитните институции, в съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции и Наредба № 10 за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките. Банките следва да прилагат насоките, като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси и системи, съгласно чл. 74а от Закона за кредитните институции. Българска народна банка ще уведоми Европейския банков орган за решението си да прилага настоящите насоки.

Считано от 31 декември 2021 г. се отменят „Насоки относно вътрешното управление“ (EBA/GL/2017/11).

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.