logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 декември 2021 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2021 г. на преработени „Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции“ (EBA/GL/2021/06), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките отразяват измененията на Директива 2013/36/ЕС, въведени с Директива (ЕС) 2019/878 (ДКИ V). Банките следва да прилагат насоките, като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси и системи, съгласно чл. 74а от Закона за кредитните институции. Българска народна банка ще уведоми Европейския банков орган за решението си да прилага настоящите насоки.

Считано от 31 декември 2021 г. се отменят „Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции“ (EBA/GL/2017/12).

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.