logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 декември 2021 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2021 г. на преработени „Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/04), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките отразяват измененията в Директива 2013/36/ЕС по отношение на разумните политики за определяне на възнагражденията на кредитните институции. Банките следва да прилагат насоките, като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси и системи, съгласно чл. 74а от Закона за кредитните институции. Българска народна банка ще уведоми Европейския банков орган за решението си да прилага настоящите насоки.

Считано от 31 декември 2021 г. се отменят „Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно член 74, параграф 3 и член 75, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС и оповестявания, съгласно член 450 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2015/22).

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.