logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2024 г.

Управителният съвет на Българската народна банка, на основание чл. 138, ал. 1, т. 4, във връзка с § 56, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) и постъпило уведомление от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за Решение на ЕСП от 24 април 2024 г. за изчисляване на корекции на предварителни индивидуални годишни вноски на кредитните институции, подали коригиращи данни за предходни процедури (2016 – 2023 г.) по определяне на индивидуални предварителни годишни вноски в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/2024/13), взе решение за корекция на размера на средствата в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, приспаднати от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г. и възстановяване на средства в размер на 97 хил. лв. в цитирания подфонд. Възстановените средства подлежат на използване съгласно разпоредите на § 56, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗВПКИИП.