logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 май 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за спазване, считано от 27 юни 2024 г., на „Насоки относно сравнителния анализ на практиките в областта на многообразието, включително политиките за многообразие и разликата в заплащането на жените и мъжете съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034“ (EBA/GL/2023/08), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Насоките са разработени в съответствие с мандата на ЕБО по чл. 91, параграф 11 от Директива 2013/36/ЕС и се прилагат от 27 юни 2024 г.

Пълният текст на Насоките се намира тук.