logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 май 2024 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Измененията в Наредба № 16 на БНБ са свързани основно с въвеждане на допълнителни изисквания по отношение на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари и регистрираните доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка във връзка с изследването на надеждност, пригодност и репутация на управляващи и представляващи и членове на органи за управление и надзор, по отношение на лица, които пряко или косвено притежават или придобиват квалифицирано дялово участие, както и относно предоставянето на информация за постъпили жалби и извършването на дейност чрез представител.