logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 януари 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на БНБ от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции.

Основната цел на измененията е да бъде уредена процедура за прилагане на възможността, предвидена в чл. 26, параграф 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, въведена с Регламент (ЕС) 2019/876, за включване на последващи емисии на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред (СЕТ 1), приложима в допълнение на съществуващия режим за издаване на предварително разрешение.