logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 януари 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност, и на лицата, заемащи ключови позиции.

Основната цел на измененията е да бъде осигурено прилагането на Насоките относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган (EБО) на 14 юни 2022 г., на Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2021/06), издадени от ЕБО и Европейския орган за ценни книжа и пазари на 2 юли 2021 г.