logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 май 2024 г.

УС на БНБ реши да информира Европейския съвет за системен риск (ЕССР), че не е необходимо да въвежда доброволна реципрочност за макропруденциалните мерки на Белгия, Германия, Норвегия, Швеция, Португалия и Дания, въз основа на направен преглед на актуалните данни, който показва несъществен размер на конкретните експозиции, посочени в Препоръка ЕССР/2023/13, с която бе допълнена и изменена Препоръка ЕССР/2015/2.

С оглед на спазването на Препоръката на ЕССР относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ЕССР/2015/2) и нейните последващи изменения, БНБ прави периодичен преглед на актуални данни на съответните експозиции с цел преценка на тяхната същественост спрямо оповестените прагове и на необходимостта от въвеждане на съответната макропруденциална мярка, в случай че са налице условията за доброволна реципрочност според изискванията на препоръката.

.