logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 февруари 2024 г.

В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди две стипендии за 2024 г. на:

• Кристиян Трайков, студент в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси, с преподаване на английски език“;

• Данаил Василев, докторант Economics, Universitetet i Oslo.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.

Документи за участие в тазгодишния конкурс подадоха общо 13 кандидати, от които 4 докторанти и 9 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Един от кандидатите се обучава в университет в чужбина, а 12 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 9 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Взаимодействие между фискалната и паричната политика в проинфлационна среда”, а за докторантите – „Структурни предизвикателства пред българската икономика и конвергенция”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю двама кандидати – студент, обучаващ се за ОКС „магистър“, и един докторант. На събеседването кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2024 г. да бъдат присъдени две стипендии - за студент, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“, и за кандидат, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 507 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 43.Снимки