logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 февруари 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ взе решение за съгласие „Дайнърс клуб България“ АД, с ЕИК 121230735, да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 15 април 2024 г., във връзка с постъпило от дружеството заявление за прекратяване на дейността. От посочената дата се обезсилва издаденият на „Дайнърс клуб България“ АД лиценз за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“, т. 4, буква „б“ и т. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) – изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, и издаване на платежни инструменти и приемане на плащания с платежни инструменти.