logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 януари 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на БНБ от 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките.

Основната цел на проекта е въвеждането на уредба, с която да бъде осигурено прилагането на Насоките относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган на 14 юни 2022 г.