logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 май 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за спазване Насоки на ЕБО за изменение на Насоки EBA/GL/2020/14 относно спецификациите и оповестяване на показатели за системно значение“ (EBA/GL/2023/10), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Насоките са разработени в съответствие с мандата на ЕБО по чл. 91, параграф 11 от Директива 2013/36/ЕС и се прилагат от 20 май 2024 г.

Пълният текст на Насоките се намира тук.