logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2024 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Измененията в Наредба № 3 на БНБ са свързани с отпадане на задължението на доставчиците на платежни услуги да предоставят на БНБ статистически данни за измамите, свързани с плащанията, съгласно изискванията на Насоки на Европейския банков орган EBA/GL/2018/05 относно изискванията за докладване на данни за измами съгласно член 96, параграф 6 от Директивата за платежните услуги (ДПУ2), вследствие на присъединяването на БНБ към Меморандума за разбирателство относно докладването на данни за платежни измами между Европейския банков орган, Европейската централна банка и националните компетентни органи от Европейския съюз. Тези данни ще продължат да се предоставят от доставчиците на платежни услуги на БНБ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/2011 на Европейската централна банка от 1 декември 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1409/2013 относно статистика на плащанията.