logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 март 2024 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българска народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и тарифи за таксите за услугите от двата регистъра, които ще влязат в сила от 1 май 2024 г.

Измененията в двете наредби предвиждат възможност за подаване на искания за информация от двата регистъра, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Изменени и допълнени са методиките за определяне на такси за услуги. Таксите са изведени в отделни тарифи, както и са прецизирани отделни разпоредби.