logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2017 г.

Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0016


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066035


Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9065889


Открита процедура • Производство и доставка на български монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0015


Открита процедура • Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и инф. системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL и/или др. добри практики и стандарти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0014


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0013


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на “Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0012


Открита процедура • Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване при служебни пътувания

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0011


Открита процедура • Доставка с гаранционна поддръжка на офис (печатащи, сканиращи и мултифункционални) устройства, извънгаранционна поддръжка с доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка „Xerox“, и абонаментна сервизна поддръжка на печатна техника „Tally“ за срок от една година в три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0010


Открита процедура • Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ марка „Мерцедес Бенц“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0009


Публично състезание • Застраховане на имуществото на Българска народна банка (БНБ), включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси, моторни превозни средства и други застраховки по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0008


Събиране на оферти с обява • Абонамента поддръжка на лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9062918


Договаряне без предварително обявление • Инвестиционно проектиране на обектите с общо предназначение за изграждане на Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0007


Покана до определени лица • Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“ за срок от две години


Събиране на оферти с обява • Абонамент за достъп до анализи и проучвания в областта на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от анализаторска компания за срок от една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9061901


Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0006


Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0005


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0004


Договаряне без предварително обявление • Достъп до финансова информация по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0003


Пряко договаряне • Групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0002


Открита процедура • Преработка на сребърен материал (състоящ се от демонетизирани сребърни монети, сребърни ленти и сребърни заготовки) в стандартни сребърни кюлчета

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0001