logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по 11 обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.11.2017, 17:37 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.11.2017, 17:39 Изтегли PDF (1522 KB)

Документация

Публикувано на 06.11.2017, 17:41 Изтегли ZIP (636 KB)