logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 ноември 2005 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Антон Христов Тодоров в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Пиреос Евробанк” АД, гр. София.