logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 ноември 2001 г.

Със свое решение от 31 октомври 2001 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за плащанията.

От важно практическо значение е текстът на новия § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 3. Някои български банки все още водят сметки в подразделения на еврото (германски марки, френски франкове, испански песети и т.н.) и поради това нормативно се урежда въпросът с преизчисляването на наличностите по тези сметки в евро. Считано от 1 януари 2002 г. в обращение ще бъдат пуснати банкноти и монети евро като законно платежно средство в държавите от еврозоната. След тази дата сметки в подразделения на еврото няма да бъдат водени. Текстът на § 4 предвижда банките служебно да преизчислят в евро салдата към 1 януари 2002 г. на водените от тях сметки в подразделения на еврото. Това преизчисляване ще бъде напълно безплатно за титулярите на сметки. Преизчисляването ще бъде извършено по необратимо фиксираните обменни курсове между еврото и неговите подразделения, които са приложени към наредбата.

Друга съществена промяна в Наредба № 3 е отменянето на Глава втора “Плащане в брой”. Отмяната на Глава втора се налага с оглед обхвата на самата наредба, която регулира безкасовите плащания, в съответствие с текстовете на Закона за БНБ и Закона за банките. От друга страна, изискването банката да бъде уведомявана от клиента няколко дни преди теглене на пари в наличност над определена сума следва да бъде заложено, ако е необходимо, в самия договор между банката и нейния клиент, а не да е обект на нормативно задължение.

Съгласно измененията на член 5 от наредбата, платежните документи ще могат да се представят както на хартиен носител, така и по електронен път, като се запазват изискваните реквизити. Целта на промяната е да се улесни взаимодействието между участващите в безналичните плащания лица, както и да се приведе Наредба № 3 за плащанията в съответствие с наскоро влезлия в сила Закон за електронния документ и електронния подпис.