logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 октомври 2023 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за спазване на „Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2022/01 относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране съгласно членове 15 и 16 от Директива 2014/59/ЕС (Насоки относно възможността за преструктуриране) с цел въвеждане на нов раздел относно тестването на възможността за преструктуриране“ (EBA/GL/2023/05), считано от 1 януари 2024 г. Насоките са издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 21 от Закона за Българската народна банка.

Насоките съдържат препоръки към институциите и компетентните органи за прилагане на подходящи мерки с цел подобряване на възможността за преструктуриране чрез механизми за самооценка и тестване на възможността за преструктуриране на институции.