logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 май 2023 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 2 октомври 2023 г. на „Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849“ (EBA/GL/2022/15).

Адресати на Насоките са компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и институциите от финансовия сектор съгласно определението в член 4, параграф 1а от горепосочения Регламент, които са кредитни и финансови институции съгласно определението в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849.

В Насоките се определят стъпките, които кредитните и финансовите институции следва да предприемат, когато приемат или преразглеждат решения за изпълнение на задълженията си по член 13, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива (ЕС) 2015/849 в контекста на дистанционното установяване на делови взаимоотношения с нови клиенти.

В тях също така се определят действията, които кредитните и финансовите институции следва да предприемат, когато възлагат функции на трети лица в съответствие с глава I, раздел 4 от Директива (ЕС) 2015/849, както и политиките, механизмите за контрол и процедурите, които кредитните и финансовите институции следва да въведат във връзка с комплексната проверка на клиента, както е посочено в член 8, параграф 3 и параграф 4, буква а) от Директива (ЕС) 2015/849, когато мерките за комплексната проверка на клиента се извършват дистанционно.

Пълният текст на Насоките се намира тук.