logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 април 2009 г.

Днес, 23 април 2009 г., на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 26 за финансовите институции. Наредбата отразява новите изисквания към небанковите финансови институции, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и по-специално задължението за регистрация при БНБ, като изискване за започване на дейност и текущите изисквания към дейността им. Подобряването на условията на обслужване на българските граждани е сред непосредствените цели на новата Наредба.

С нея се уреждат реда и условията за вписване на финансовите институции в публичен регистър на БНБ. Сред основните изисквания към финансовите институции, за да бъдат вписани в регистъра при БНБ, е изискването за минимален капитал, за квалификация, професионален опит и репутация на управляващите и представляващите финансовите институции и за лицата, упражняващи контрол в капитала на институциите. Въвежда се и изискване за собствен капитал на лицата, извършващи кредитна дейност.

Друг съществен елемент на новата наредба са изискванията към дейността на финансовите институции, в т.ч. текущо поддържане на капитал, представяне на финансови отчети на БНБ, оповестяването на правила за дейността и общите условия за предоставяне на определени финансови услуги. Всички те ще бъдат задължени да предоставят информация за отпусканите от тях кредити в Централния кредитен регистър /ЦКР/.

Във връзка с правото на достъп до ЦКР, което беше предоставено на финансовите институции с последните изменения на ЗКИ, наредбата предвижда възможност за заличаване от регистъра на БНБ на финансова институция, която нарушава условията на достъп и ползване на информацията от регистъра.

С новата наредба се постига разумно съответствие на правните режими и последващия контрол върху лицата, извършващи дейности като финансови институции.

На същото заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензите и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции и нова Наредба № 20 за издаване на одобрения по чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции. Измененията в Наредба № 2, както и новата Наредба № 20 са продиктувани от приетия и влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции и се явяват изпълнение на възложените от законодателя на Централната банка делегации за издаване на съответните подзаконови нормативни актове.

Измененията в Наредба № 2 на БНБ са свързани с изцяло променения в ЗКИ режим по одобряване на дружества или лица, решили да придобият големи акционерни дялове от капитала на местна банка. Въз основа на установените в закона критерии, в наредбата подробно се уреждат изискуемите документи и информация, които трябва да се представят към заявлението за одобрение. Измененията са изцяло в съответствие със специалните указания, приети от Комитета на европейските банкови надзорници и целящи пълно хармонизиране на процедурата по одобрение в страните- членки на ЕС.

Приетият от УС на БНБ проект на нова Наредба № 20 замества действалата досега наредба и урежда условията, документите и реда за издаване на одобрение за лицата, които ще бъдат избрани за членове на управляващите органи на местната банка. Нови моменти се явяват изискването одобрение вече да се издава и за членовете на надзорните съвети, каквото досега нямаше, както и да се прави по-цялостна и задълбочена преценка на надеждността и пригодността на кандидатите.

На днешното си заседание УС на БНБ разгледа заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като системен оператор на платежна система на „СОККРАТ” ЕАД, подадено до БНБ по реда на чл. 61 и 62 от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи. След като установи, че не е налице изпълнение на всички необходими условия за издаване на лиценз за извършване на дейност като системен оператор на платежна система на заявителя, УС на БНБ отказа издаването на посочения лиценз на „СОККРАТ” ЕАД.