logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 февруари 2023 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за спазване на „Насоки относно прехвърлимостта с цел допълване на оценката на възможността за преструктуриране при стратегиите за прехвърляне“ (EBA/GL/2022/11). Насоките са издадени от Европейския банков орган, публикувани са на официалната му страница и са приложими от 1 януари 2024 г.

Насоките съдържат препоръки относно действията, които институциите и органите за преструктуриране следва да предприемат за подобряване на възможността за преструктуриране, в контекста на оценката на възможността за преструктуриране по чл. 15 и чл. 16 от Директива 2014/59/ЕС, въведена в националната рамка със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.