logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 май 2023 г.

Управителният съвет на Българската народна банка, на основание § 56, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП)1 и уведомление от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за приетото Решение на ЕСП от 2 май 2023 г. за определяне на предварителните годишни вноски на кредитните институции в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г. (SRB/ES/2023/23), взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г.

____________

1 Държавен вестник, бр. 37 от 2019 г.