logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 януари 2023 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за спазване на „Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2022/13), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Изменящите насоки (EBA/GL/2022/13) променят само обхвата на приложение на действащите към момента насоки за оповестяване на информация за необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2018/10). В тази връзка обхвата на приложение на Насоките е ограничен до институции, които не са изрично покрити от изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/637 за определяне на техническите стандарти за изпълнение за публично оповестяване от страна на институциите, класифицирани като малките и несложни институции, които са регистрирани на борсов пазар, както и институциите категоризирани като други институции, които не са регистрирани на борсов пазар, съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.