logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 август 2023 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 3 ноември 2023 г. на Насоки EBA/GL/2023/03 за изменение на насоки EBA/2021/02 съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоките относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“).

Адресати на Насоките са кредитните и финансовите институции, както са определени в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849, които са оператори на финансовия сектор, както са определени в член 4, параграф 1a от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Адресати на настоящите насоки са също така и компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Промяната в насоките е свързана с включването на клиенти, които са организации с нестопанска цел (ОНЦ). За тези лица са описани мерки, базирани на оценка на риска, които дружествата следва да предприемат, когато за първи път оценяват рисковия профил на клиент или потенциален клиент – ОНЦ, както и са описани рисковите фактори, които следва да бъдат отчетени, при определянето на риска, свързан с тази категория клиенти.

Пълният текст на Насоките се намира тук.