logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 септември 2023 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции.

Измененията са свързани с въвеждане на задължение и ред за използване на електронната платформа на Европейската централна банка Information Management System Portal (IMAS Portal) от страна на установените в Република България значими поднадзорни лица по отношение на процедурите за оценка на пригодността на лицата по чл. 10, 11 и 11а от Закона за кредитните институции.