logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 февруари 2023 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Българската народна банка от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки. С измененията се въвеждат актуализирани изисквания към статистическата отчетност, приложима за лизинговите дружества, дружествата, специализирани в кредитиране и дружествата за секюритизация.

Промените са свързани основно с разширяване на броя събирани балансови показатели и добавянето на нови характеристики според техния географски и секторен обхват. С цел намаляване на тежестта на докладване на отчетните единици, отпадат и част от събираните досега показатели относно разпределението на кредитите на сектор Нефинансови предприятия според икономическата дейност на кредитополучателя. Същите ще бъдат събирани в рамките на отчетността за подробни данни за кредитите и кредитния риск.

С приетите изменения се постига привеждане на правната рамка в съответствие с приложимото европейско законодателство в съответните области:

• Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистика на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/40);

• Насоки (ЕС) 2021/831 на Европейската централна банка от 26 март 2021 година относно отчитаната статистическа информация за финансови посредници, различни от парично-финансови институции (ЕЦБ/2021/12).