logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Въпроси, отнасящи се до системата RINGS

Какво представлява RINGS?

Съгласно чл. 145, ал. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи, Българската народна банка изгражда и оперира платежна система за брутен сетълмент в реално време, наречена RINGS (Real-time Interbank Gross Settlement System). RINGS е платежна система с окончателност на сетълмента, която извършва прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно, индивидуално (трансакция по трансакция) и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.


 

Кои са участниците в RINGS?

Съгласно чл. 63 от Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента участници в RINGS са:

 • Българската народна банка;
 • банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
 • клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции;
 • клон на банка от държава членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.


 

Какви плащания се извършват задължително през RINGS?

Съгласно чл. 148 от Закона за платежните услуги и платежните системи през RINGS задължително се извършват следните плащания:

 • всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател имат сметки за сетълмент при БНБ;
 • плащания, инициирани от платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ.

През RINGS могат да се извършват и плащания на клиенти на банки без ограничение в размера, инициирани към системата по желание на клиента.

Чрез RINGS могат да се извършват и плащания по сметки в RINGS на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), във връзка с изпълнение на сделки с държавни ценни книжа. Тези сметки са различни от сметките за сетълмент на участниците в RINGS и могат да се използват само за плащания по сделки с държавни ценни книжа.


 

В какъв срок се изпълняват платежните нареждания, инициирани от клиенти на банки, подадени за изпълнение през системата RINGS?

Съгласно чл. 65 от Наредба 16 за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системии и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента:

 • при плащания на клиенти на банки чрез RINGS банката на платеца изпраща нареждането за превод към RINGS съобразно графика на RINGS не по-късно от един час след получаване на платежното нареждане;
 • при плащания на клиенти на банки чрез RINGS банката на получателя заверява сметката на получателя незабавно след получаване на средствата по нейната сметка за сетълмент в БНБ;
 • в случай на невъзможност да изпълни нареждане за превод в сроковете по ал. 1 и 2 от чл. 65 банката е длъжна незабавно писмено да уведоми титуляря на сметката, от която плащането е трябвало да бъде извършено.


 

Какво означава, че сетълментът в RINGS е брутен и се извършва в реално време?

Брутен сетълмент в реално време означава, че сетълментът на плащанията, подадени от участниците в RINGS се извършва незабавно и индивидуално за всяко плащане (трансакция по трансакция).


 

Кои плащания се третират като междубанкови?

Всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател са банки по смисъла на Закона за кредитните институции.


 

Какво се разбира под понятието „системен оператор”?

Системен оператор е субект или субекти, които носят юридическа отговорност за функционирането на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която извършва сетълмент в RINGS.


 

Кои платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа имат достъп до RINGS?

В системата RINGS заявки за сетълмент подават четири системи:

 • Банковата Интегрирана Система за Електронни Разплащания – БИСЕРА;
 • Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);
 • Централния депозитар;
 • Системата за сетълмент на ДЦК.


 

Какво е работното време на системата RINGS и по какъв график системните оператори подават заявки за сетълмент?

Графикът на системния ден и часовете за одобряване за заявки за сетълмент към RINGS можете да видите тук.


 


Въпроси, отнасящи се до системата TARGET2

Какво представлява TARGET2?

TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за разплащания в евро със сетълмент в пари в централна банка. Тя е създадена и работи въз основа на Единна съвместна платформа (Single shared platform - SSP), през която се подават и обработват всички платежни нареждания и се получават плащанията по един и същи технически начин.

От правна гледна точка ТАРГЕТ2 е изградена като съвкупност от RTGS-системите на страните участнички, които представляват компоненти на системата.


 

Какви плащания могат да се извършват през TARGET2 и как се изпълняват плащанията?

В TARGET2 се изпълняват клиентски плащания в евро, при които първоначален инициатор и краен получател са клиенти на банки, както и междубанкови плащания в евро, произтичащи от сделки на междубанковия паричен пазар, пазара на ценни книжа и валутния пазар, като няма ограничения за сумата на извършваните преводи. Системата позволява извършването на плащания както на голяма, така и на малка стойност, прилагайки еднакви условия. TARGET2 осигурява възможност за сетълмент и на всички видове спомагателни системи през сетълмент-сметките на участниците в съответната централна банка – системи за малки плащания като BISERA7-EUR, системи за сетълмент на ценни книжа, системи за обработка на плащания с карти. През TARGET2 плащанията се изпълняват на брутна база, като се обработват едно по едно, обикновено по реда на тяхното постъпване, без да се извършва насрещно прихващане на взе¬манията между участниците в системата (нетиране). При наличие на достатъчно средства заверяването и задължаването на сметките на участниците в системата се извършва в реално време, без забавяне, като плаща¬ния¬та са окон¬чателни и неотменими в момента на получаването им от системата.


 

Какво е Единна зона за плащания в евро (SEPA - Single Euro Payments Area)?

Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия и Европейската централна банка с подкрепата на Европейския платежен съвет /ЕПС/, като целта е електронните плащания в евро между страните на територията на SEPA, да се извършват чрез използването на общи платежни инструменти, стандарти, процедури и инфраструктура. За крайните потребители, това ще позволи изпълнението на електронни плащания в евро до всяка една страна от зоната от една банкова сметка и чрез използването на еднакви платежни инструменти. SEPA платежните инструменти са SEPA кредитен превод, SEPA директен дебит и банкови карти, които отговарят на изискванията на рамката на SEPA за картовите плащания (SEPA Cards Framework). За повече информация можете да посетите сайта на Европейския платежен съвет: http://www.europeanpaymentscouncil.eu.