logo Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Електронно подаване на статистически отчетни форми

Как бихме могли да подадем дължимите по Наредба № 27 на БНБ статистически декларации и форми по електронен път?

Използването на електронните услуги чрез Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ е възможно чрез валиден електронен подпис, и след подаване на заявление за достъп до системата. Заявленията се подават електронно, през системата.

Заявление за достъп по Образец 1 се подава, когато Порталът ще се достъпва с КЕП на задълженото лице.

Когато в Заявлението по Образец 1 е заявен пълен или частичен достъп до данните в ИСИС на задълженото лице и авторът на КЕП не е законният представител на задълженото лице (или е законен представител, но не е единствен и самостоятелно представляващ), е необходимо предоставяне на придружаващи документи в БНБ, които да удостоверят упълномощаване или представителна власт на автора на КЕП.

Заявление за достъп по Образец 2 се подава, когато Порталът ще се достъпва с КЕП на упълномощено лице.

При подаване на Заявление по Образец 2 се изисква предоставяне на придружаващи документи в БНБ, които да удостоверят упълномощаване или представителна власт на автора на КЕП, освен в случаите, когато заявлението е подадено с персонален КЕП на законния представител на задълженото лице, ако е единствен, или, ако не е единствен или самостоятелно представляващ, е подадено Заявление по Образец 2 за ограничен достъп.

Подробни указания за попълване и подаване на Заявления за достъп до ИСИС и придружаващите ги документи, можете да откриете в рубрика Статистика/ Електронно подаване на отчетни форми.


 

Къде се подават заявления за достъп и придружаващите ги документи?

Заявлението за достъп до Портала на ИСИС се подава само електронно, през системата. Придружаващи документи, в случай че са необходими, се подават на място в Деловодството на БНБ или по пощата (или с куриерска услуга) на адрес БНБ – София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Подробни указания за попълване и подаване на Заявления за достъп до ИСИС и придружаващите ги документи, можете да откриете в рубрика Статистика/ Електронно подаване на отчетни форми.


 

Подадох заявление за достъп до ИСИС. Кога ще бъде одобрено?

Заявления по Образец 1 със заявен ограничен достъп (без маркирана опция по т. I и т. II от Заявлението) се одобряват автоматично от системата.

Заявленията за достъп, които не се обработват автоматично от системата, се обработват от служител на БНБ в срок от 5 работни дни:

- от датата на подаването им, в случай че не е необходимо подаване на придружаващи документи;

- от датата на входиране на изрядни придружаващи документи в Деловодството на БНБ, в случай че се изискват такива.

За въпроси относно обслужването на заявления за достъп, можете да се обръщате към дирекция „Статистика“ на тел. + 359 2 9145 1405 (1916).


 

Защо получавам съобщение по електронната поща, че не съм подал формата, която дължа, при положение, че аз вече я подадох през Портала?

Има две възможни причини:

- Формата е записана в статус „редакция“.

Записването на форма в статус „редакция“ не се счита за подаване. Подаването ѝ може да бъде довършено от меню Статистическа отчетност (подменю Дължими форми или подменю Опционални форми) чрез бутон Редактирай или Зареди редактиран файл.

Формите могат да бъдат подадени само ако са попълнени коректно. За проверка на данните използвайте бутон Провери до извеждане на съобщение за коректно попълнени данни.

При успешно подаване на формата тя преминава в статус „необработена“ и системата изпраща автоматичен уведомителен имейл.

- Формата е отхвърлена на експертен контрол.

След подаване на отчетните форми в ИСИС, те подлежат на т.нар. експертен контрол. Експертният контрол се извършва от служител на БНБ, обикновено след затваряне на Портала за подаване на данни към съответния отчетен период. При отхвърляне на форма на експертен контрол, тя отново става дължима за подаване. Системата изпраща автоматичен уведомителен имейл за резултатите от експертен контрол.


 

Защо формата ми стои в статус „Необработена” и трябва ли да направя нещо?

В случай че формата ви е в статус „необработена”, това означава, че успешно сте я подали през Портала и не се очакват други действия от ваша страна. Последващата обработка се извършва от експерт, служител на БНБ, в съответствие с вътрешен график. За резултатите от извършения експертен контрол, системата изпраща автоматичен имейл, а в меню Статистическа отчетност (подменю Подадени форми) може да се проследи статуса на формата (одобрена/отхвърлена).


 

Защо получавам съобщение по електронната поща, че не съм подал формата, която дължа, при положение, че аз вече я подадох на хартиен носител?

При подаване на форма на хартиен носител, тя продължава да бъде дължима до въвеждане на данните в системата от служител на БНБ, което, поради големия обем отчетни форми, е възможно да бъде отложено във времето.

Подаването на форми по електронен път гарантира получаване на непосредствено потвърждение за това чрез автоматичен имейл от системата.


 

Защо вчера излизаше съобщение в Портала, че дължа форми, а днес излиза, че нямам дължими форми?

Дължимите към даден отчетен период форми се виждат като такива в меню Статистическа отчетност, подменю Дължими форми, само докато Порталът на ИСИС е отворен за тяхното подаване.

Сроковете за подаване на отчетни форми са регламентирани в Наредба № 27 на БНБ и Указанията към нея.


 

Как мога да разбера на кой телефон да се обадя за въпроси по дадена форма?

В меню Помощ и меню Начало на Портала има информация за контактите по всяка форма.


 

Защо не мога да заредя в Портала на ИСИС формата, която съм изтеглил от сайта на БНБ в xls формат? Излиза съобщение „For input string:”

Отчетните форми, които сте изтеглили от сайта на БНБ www.bnb.bg, от раздел Статистика /Статистически форми и указания, служат за образец и могат след попълване да се изпращат само на хартиен носител.

Ако желаете да подадете форма чрез файл по електронен път в Портала на ИСИС, трябва да имате потвърден достъп до Портала и да изтеглите шаблон за попълване на съответната форма (бутон Изтегли шаблон)от меню Статистическа отчетност (подменю Дължими форми или подменю Опционални форми).

Шаблонът се попълва, проверява чрез прикачване в системата, и ако данните са коректни, се подписва със софтуер/услуга за подписване на издателя на КЕП. При подписване задължително се използва опцията „подпис отделно от файла“ (detached signature), която създава файл с разширение .p7s. Този файл се прикачва в ИСИС, и данните се подават с бутон Подай.

Подробни указания за подаването на информация в ИСИС, можете да откриете в рубрика Статистика/ Електронно подаване на отчетни форми.


 

При зареждане на xls шаблон на форма ми излиза съобщение за невалиден подпис. Какво следва да направя?

Съобщение за невалиден подпис се появява, ако след подписване на шаблона на формата, той е бил променен. За да не излиза съобщението за невалиден подпис, трябва отново да запазите попълнения шаблон на локалния си компютър, да го затворите, да го прикачите в системата за проверка, да го подпишете с КЕП (без да го отваряте) и да прикачите в системата подписания файл с разширение .p7s.


 

При зареждане на xls шаблон на форма ми излиза съобщение „. 0” или “. Null”. Какво следва да направя, за да мога да подам формата?

Това съобщение означава, че в попълнения шаблон има добавена допълнителна страница (sheet) или е променен форматът. Необходимо е да бъде изтеглен нов шаблон от Портала на ИСИС.


 

При подаване на данни чрез генерирания от системата PDF, излиза съобщение „Подписът не отговаря на съдържанието на електронния документ!“, когато прикачвам файла с разширение .p7s, създаден след подписване на PDF-а. Как да подам данните?

Сваленият за подпис PDF файл не следва да бъде променян преди да бъде подписан. Свалянето на PDF за подпис и прикачването на създадения .p7s файл трябва да се осъществи в една сесия. За да подадете данните, повторете всички стъпки от „Свали PDF за подпис“, като следвате указанията стриктно.


 

При подаване на данни чрез генерирания от системата PDF, излиза съобщение „Невалидно base64 кодиране“, когато прикачвам файла с разширение .p7s, създаден след подписване на PDF-а. Как да подам данните?

Това съобщение означава, че сте избрали грешния тип на файла на екрана за прикачване на подписаните данни (base64 вместо binary). За да подадете данните, повторете всички стъпки от „Свали PDF за подпис“ като следвате указанията стриктно и изберете тип на файла binary при прикачването на новия .p7s файл.


 

При подаване на данни чрез генерирания от системата PDF, излиза съобщение „Невалиден формат на подписа”, когато прикачвам файла, създаден след подписване на PDF-а. Как да подам данните?

Това съобщение означава, че не сте създали „подпис отделно от файла“ (detached signature) – файл с разширение .p7s. За да подадете данните, повторете всички стъпки от „Свали PDF за подпис“ като следвате указанията стриктно и при подписването със софтуера/услугата на издателя на КЕП изберете задължително опцията за „подпис отделно от файла“ (detached signature) – файл с разширение .p7s.