logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Какво е платежна сметка за основни операции?

Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната. Чрез този вид сметка на потребителите (физическите лица) се предоставят безплатно или срещу приемливи такси услугите, изброени в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, независимо от броя платежни операции, извършени от сметката.

Услугите по платежната сметка за основни операции най-общо включват внасяне и теглене на пари в брой, изпълнение на кредитни преводи, операции, извършвани чрез платежна карта.


 

Как банките следва да определят приемливите такси за услугите по платежни сметки за основни операции?

Приемливите такси трябва да са по-ниски едновременно от:

  • средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки, изчислен от БНБ за предходната календарна година; и
  • най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.


 

Прилагат ли се приемливите такси и за услуги по платежни сметки, различни от платежна сметка за основни операции?

Приемливите такси се отнасят единствено за цената на услугите по платежната сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ и не се прилагат за услугите по други видове сметки, напр. разплащателни, депозитни, спестовни и др.


 

Кои са конкретните услуги, които се предлагат по платежна сметка за основни операции безплатно или срещу приемливи такси?

По платежната сметка за основни операции се предоставят безплатно или срещу приемливи такси услугите, изброени в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ.


 

Може ли банка да не предоставя някоя от услугите по платежна сметка за основни операции?

Банка може да не предоставя дадена услуга по платежна сметка за основни операции, ако по принцип не я предлага на потребители по други видове платежни сметки.


 

Може ли банка да предлага допълнителни услуги по платежна сметка за основни операции?

Банките могат да предлагат и допълнителни услуги по платежната сметка за основни операции, извън изброените в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, за които се прилага стандартната тарифа за таксите и комисионите на дадената банка.


 

Има ли ограничение в броя на платежните операции, които потребителят може да извършва по платежна сметка за основни операции?

Няма ограничение в броя на операциите, които потребителят може да извършва по платежна сметка за основни операции, в рамките на услугите, изброени в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ.


 

Кой може да има платежна сметка за основни операции?

Всеки потребител (физическо лице), който пребивава законно в Европейския съюз, може да открие платежна сметка за основни операции.


 

Къде потребител може да открие платежна сметка за основни операции?

Всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители следва да предлагат платежна сметка за основни операции.

Банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят по изключение платежни услуги на потребители и доколкото потребителите са ограничен брой и категория, може да не предлагат платежни сметки за основни операции.


 

В кои случаи банка може да откаже откриване на платежна сметка за основни операции?

Банка може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако потребителят вече притежава платежна сметка за основни операции, водена от същата или от друга банка на територията на страната или, ако притежава повече от една платежна сметка, водена от същата или от друга банка на територията на страната, чрез която може да използва същите услуги, освен ако е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита.