logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 март 2017 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка (УС на БНБ) взе решение да преустанови, считано от 1 юли 2017 г., изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“.

Индексът „ЛЕОНИА Плюс“ ще замени индекса „ЛЕОНИА“ като база за изчисляване на Основен лихвен процент (ОЛП), считано от 1 юли 2017 г., във връзка с което УС на БНБ прие изменения в Методиката за определяне на ОЛП, отразяващи използването на новия индекс. Датата на влизане в сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на законната лихва за полугодие и датата на обявяването й на 1 януари и на 1 юли на съответната година, съгласно ПМС № 426 от 2014 г. БНБ ще продължи да обявява ОЛП по досега установения ред.

Новият индекс „ЛЕОНИА Плюс“ се отличава от „ЛЕОНИА“ по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който ще се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната. Освен това е променен подходът при отразяване на дните, в които няма сключени сделки - когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ ще публикува стойността на индекса „ЛЕОНИА Плюс” като неналичен, означено с „n/a“, а не както досега, чрез публикуване на стойността на индекса от предходния работен ден. Описаните промени имат за цел да осигурят максимално широка представителност и надеждност на индекса „ЛЕОНИА Плюс“.

Също така, УС на БНБ прие, считано от 1 юли 2018 г., да преустанови изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочните индекси „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“. Решението се взема във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламента). Съгласно Регламента, след 1 януари 2018 г. бенчмарковете следва да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Посочената дата на прекратяване изчисляването на индексите „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“ е съобразена с чл. 57 и 58 от Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като се изисква държавите-членки да съобразят законодателствата си с тези промени в срок до 1 юли 2018 г.Прикачени файлове

Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“ Изтегли PDF (105 KB)


Методиката за определяне на ОЛП Изтегли PDF (114 KB)