logo
Skip to content

Изказване на г-н Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, на Конференция на „Устойчиво развитие: обучение, отчитане, изразяване на сигурност“, организирана съвместно от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и АССА, София, 19 октомври 2023 г.

Уважаеми дами и господа,

Най-напред от името на управителя на Българската народна банка г-н Димитър Радев и от свое име искам да благодаря на организаторите от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и международната Асоциация на сертифицираните счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) за поканата за днешната конференция. Темите, които са подбрани, са изключително актуални, както в светлината на новото европейско законодателство в областта на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, така и предвид планираното въвеждане на еврото в Република България. Поради тази причина се радвам да подчертая и ролята на сътрудничеството между БНБ и ИДЕС по темите от общ интерес, което лично подкрепям.

По отношение на общата тема за устойчивостта и в частност – отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, следва да отбележим значимата роля на концептуалната рамка на европейско ниво, а именно – „Европейския зелен пакт“, по-известен като „Зеления пакт“. Чрез Зеления пакт Европейската комисия се ангажира да преразгледа разпоредбите на Директива 2013/34/EС (т. нар. Директива за счетоводството), отнасящи се до отчитането на нефинансова информация. Зеленият пакт има за цел превръщането на ЕС в модерна, конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, също така опазването, съхранението и увеличаването на природния капитал на Съюза, както и защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите на Съюза от свързани с околната среда рискове и въздействия. Друга цел на Зеления пакт е да се гарантира участието на всички региони и граждани на Съюза в осъществяването на социално справедлив преход към устойчива икономическа система.

Като част от мерките и дейностите за постигането на устойчиво развитие следва да се посочат и инициативи като финансовия пакет за устойчивост, приет през април 2021 г. С него беше въведена Директива (ЕС) 2022/2464 – Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие, като тя разшири обхвата на предвидените в Директива 2014/95/ЕС, изменяща Директивата за счетоводството, условия по отношение на оповестяването на нефинансова информация от страна на някои големи предприятия и групи. В посочената Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие са включени поетапно изисквания към големите компании (с наети лица над 500 души), както и такива компании, които се търгуват на регулиран пазар в ЕС, с изключение на микропредприятията. В тази връзка се предвижда от финансовите години от 1 януари 2026 г. включително малките и средните предприятия също да докладват отчети, съдържащи информация, съобразно посочените в директивата критерии. Част от тези изисквания засягат регулярна отчетност по отношение на дейността на предприятията, във връзка с опазването на околната среда, както и относно въздействието на дейността им върху обществото.

Нашата дискусия за устойчивост следва да засегне и по-голямата тема за завършването на интеграцията ни в голямото европейско семейство, чрез въвеждането на еврото в страната. За мен като специалист в академичната и финансовата сфера, е от изключителна важност да спомена пред вас – дипломираните експерт-счетоводители в България, за напредъка ни по тази тема, тъй като оценявам високо вашите знания и опит и се надявам чрез вас информацията, свързана с различните аспекти от подготовката за въвеждане на еврото, да стигне до възможно най-широк кръг от специалисти.

С цел да се повиши информираността по темата за еврото, на интернет страниците на Българската народна банка и на Министерството на финансите вече са публикувани информационни материали с въпроси и отговори по тази тема. В тези рубрики може да бъде намерена информация за еврозоната, Европейската централна банка (ЕЦБ), критериите за приемане на еврото и ползите от това, както и техническа информация за процеса на обмяна и превалутиране от левове в евро. Предстои откриване на специализирана интернет страница за еврото, където обстойно ще бъдат описани ползите от въвеждане на еврото, добрите практики и опит на други страни, въвели еврото, начинът на обмяна на валута, периодът на двойно обозначаване на цените, защитни елементи на евробанкнотите и евромонетите и др.

Организационните, технически и регулаторни дейности, свързани с въвеждане на еврото, се развиват съобразно Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Подготвен е проект на Закон за въвеждане на еврото, с който се регламентират правилата и процедурите, свързани с въвеждане на еврото в страната. В този закон се предвижда превалутирането на сумите по сметки от левове в евро да стане автоматично и безплатно в деня на въвеждане на еврото в България. През първия един месец от датата на въвеждане на еврото левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След изтичането на този един месец еврото ще остане единствената валута в страната ни.

Пълноценното участие в икономическия и паричен съюз е силна предпоставка за пълната интеграция в европейските структури и за извличане на максималния потенциал от участието ни в единния европейски пазар, включително чрез премахване необходимостта от превалутиране от левове в евро и елиминиране на транзакционните разходи. Данните и опита на държавите, присъединили се по-рано от нас, показват че въвеждането на еврото ускорява устойчивото развитие и конвергенцията със средните европейски доходи.

В заключение бих искал да приветствам отново гостите на този висок форум, както и лекторите, участващи в него и да пожелая интересни и ползотворни дискусии на всички участници в днешната конференция.


Изтегли DOC (38 KB)