logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 декември 2005 г.

Печатницата на БНБ e първата организация у нас,

внедрила международния стандарт CWA, който я доближава до печатането на евробанкнотите

В „Печатница на БНБ” АД бе проведен сертификационен одит от холандската сертификационна организация „VPGI”, целта на който бе установяване на съответствие на разработената и внедрена „Система за управление на сигурността” с изискванията на международния стандарт CWA 14641:2003. Издаден беше „Интерграф сертификат” със степен „High Security Management System” (High Security Printer), с което се удостоверява покриването на абсолютно всички изисквания, заложени в стандарта по отношение на управление на качеството и сигурността на произвежданите в организацията продукти.

CWA 14641:2003 (CEN WORKSHOP AGREEMENT) е международен стандарт, който се прилага за изграждане и внедряване на Система за управление на сигурността в печатници, произвеждащи продукти с определена степен на защита, която в зависимост от нивото на покритите изисквания на стандарта е две степени – “Security Management System”(Security Printer) за част от изискванията и “High Security Management System” (High Security Printer) за всички изисквания. Стандартът е базиран на принципите на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000, което дава възможност за интегриране на двете системи в организацията, но насочеността е към сигурност при производството на продуктите, съдържащи защитни елементи.

Интерграф е европейска конфедерация на печатарските и сродни индустрии. Създадена в Гьотеборг, Швеция през 1923 г. Понастоящем седалището на конфедерацията е в Брюксел.

Печатницата на БНБ е една от малкото в Европа, внедрили СWA стандарта, въведен 2003 г. До настоящия момент за производство на банкноти със степен “High Security Management System” (High Security Printer) са сертифицирани печатниците на Белгия, Франция, Холандия и Полша.

Системата за управление на сигурността е част от Интегрираната система за управление, внедрена в организацията. Обхватът на сертификацията е: проектиране, производство и продажба на банкноти и ценни книжа.

През октомври “Печатница на БНБ” АД беше сертифицирана и по международните стандарти ISO 14 001:2004 за Система за управление на околната среда и OHSAS 18 001:2002 за Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Двете системи са част от Интегрираната система за управление на организацията, която включва и Системите за управление на качеството по ISO 9001:2000, за управление на информационната сигурност по британския стандарт BS 7799 –2:2002 и за управление на сигурността по CWA 14641:2003. Въвеждането на гореспоменатите системи за управление е резултат от ангажимента на ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, свеждане до минимум на рисковете от производствената дейност за здравето и безопасността на работещите, производство на продукти с високо качество и висока степен на защита при непрекъснато усъвършенстване на системата и в съответствие с действащото законодателство.

Интегрираната система за управление, внедрена в “Печатница на БНБ” АД, е единствена по своя характер за страната, съдържаща горепосочените пет стандарта. Тя е наложена от високите изисквания и спецификата на произвежданите продукти. Сертификацията по тези стандарти е доброволна процедура и е доказателство за ясната визия на ръководството по отношение на значимостта на добрите управленски практики в отговор на строгите изисквания на Европейския съюз, както и за конкурентоспособността на печатницата на международните пазари, което е и стъпка напред в постигане на една от главните цели – отпечатването на евробанкноти след присъединяването ни към Европейския съюз.