logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 декември 2005 г.

Със Заповед №РД 22–2448/23.12.2005 г., подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Валхамар Груп Лимитед” – холдингово дружество от групата компании, контролирани от г-н Бьорголфур Тор Бьорголфсон, чрез дъщерното дружество “Новатор Файненс България С.а.р.л.” със седалище в Люксембург да придобие до 34% от капитала на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр.София, след увеличението му до 69 720 040 лв.