logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 декември 2005 г.

Проект за въвеждане на международен номер на банкова сметка

На 2 и 3 декември 2005 г. в гр. Банско бе проведена среща - дискусия, посветена на проекта за въвеждане на международен номер на банкова сметка (IBAN). На организираната от БНБ среща под надслов „Преглед на етапите на изпълнение на проекта IBAN” присъстваха представители на търговските банки, Министерството на финансите, АТБ, НОИ, Главна данъчна дирекция и системните оператори - БОРИКА, Банксервиз и Централния депозитар.

Проектът за въвеждане на международен формат на банковите сметки в националната банкова система, съответстващ на формата, използван в страните от Европейския съюз е наложен от присъединяването на България към Европейския съюз, и необходимостта от синхронизиране на платежния процес в страната и инфраструктурите за сетълмент с европейските.

Директорът на дирекция „Банкова политика” в БНБ Павлина Аначкова изтъкна в своето приветствие към участниците в дискусията значимостта на проекта IBAN за създаването на ефикасна банкова система, която да може да отговори на тенденциите на глобализация на плащанията. „Използването на IBAN осигурява по-висока степен на автоматизация при извършване на плащанията и увеличава ефективността, бързината и качеството на международните и местните преводи. Внедряването на проекта, при осигурена съвместимост на функциониране на платежните системи в страната, ще доведе до тяхното модернизиране, ще подобри извършването на плащания в бюджетната сфера и ще улесни потребителите на банкови услуги”, подчерта г-жа Аначкова.

IBAN стандартът е необходим елемент за реализирането на Единната европейска платежна зона (SEPA). Международният идентификатор на банковата сметка осигурява извършване на презгранични клиентски преводи без грешки, дава възможност за лесна идентификация и валидация и създава потенциал за пълно автоматизиране на обработката на клиентски плащания при минимални промени в платежните системи, като улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания в чужбина.

Внедряването на IBAN стандарта в България, което трябва да приключи до 1 юни 2006 г., е мащабен проект, в който участват БНБ, Асоциацията на търговските банки, всички търговски банки, системните оператори, Националният осигурителен институт и Министерството на финансите.

По време на срещата бяха обсъдени предстоящите етапи от изпълнението на проекта, новите Указания към Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи, както и промените в системата СЕБРА за електронни бюджетни разплащания.