logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 декември 2005 г.

СТИПЕНДИАНТИ НА БНБ ЗА 2006 – 2007 г.

За трета поредна година Българската народна банка организира конкурс за стипендианти - бакалаври, магистри и докторанти. След големия интерес към първите две издания на конкурса БНБ продължава традиционно да предоставя стипендии и да подкрепя по този начин българското образование.

През 2004 г. по повод своя 125-годишен юбилей централната банка за пръв път обяви конкурс за три едногодишни стипендии с цел да развие интереса на студентите по теми, свързани с финансите и банковото дело, което е гаранция за повишаване на финансовата култура не само на подрастващото поколение, но и на обществото като цяло.

В конкурса могат да участват студенти – български граждани от висшите учебни заведения в страната и чужбина, и да се обучават или да имат бакалавърска или магистърска степен в областите: финанси и банково дело, счетоводство и контрол, икономическа статистика и иконометрия, икономикс.

Изисквания към кандидатите:

1. да са български граждани;

2. да са студенти редовна форма на обучение, втори или трети курс (за кандидат-бакалаври) или да притежават диплома за завършено висше образование (за кандидат-магистри и кандидат-докторанти) в една от следните специалности:

• финанси и банково дело;

• икономикс;

• счетоводство и контрол;

• икономическа статистика и иконометрия;

3. към 30 април 2006 г. да имат среден успех не по-нисък от отличен 5.50.

Необходими документи за кандидатстване:

1. автобиография;

2. мотивационно писмо;

3. академична справка за успех;

4. есе (до 1200 думи) по избрана от кандидата научна тема;

5. две препоръки (не се допускат за препоръчители лица, които работят в или за БНБ.

Желателно е в автобиографията и мотивационното писмо да се акцентира на извънуниверситетската научна активност на кандидата (публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и други подобни).

Срок за подаване на документи: от 1 до 30 април 2006 г.

адрес:Българска народна банка, пл. "Ал. Батенберг" № 1, София – 1000, гише № 62, за дирекция "Управление на човешките ресурси", отдел "Методология и професионално развитие", за "Конкурса за стипендианти на БНБ".

Резултатите ще се обявят на 6 юни 2006 г.

За информация тел. 9145 1651.

Условията за кандидатстване за стипендии за всяка следваща учебна година се публикуват своевременно в страницата на БНБ в интернет (www.bnb.bg), в раздел “Конкурс за стипендианти”.