logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 октомври 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “ПроКредит Холдинг” АГ, Федерална Република Германия, да придобие пряко и самостоятелно акции, представляващи 38.84% от акционерния капитал на банката и заедно с притежавания от дружеството акционерен капитал да притежава общо 59.13 на сто от регистрирания капитал на „ПроКредит Банк (България)” АД.