logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 септември 2005 г.

БНБ И ТУРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА БАНКОВО РЕГУЛИРАНЕ И НАДЗОР

ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

На 13 септември (вторник) 2005 г. на посещение в Българската народна банка беше турска делегация, водена от председателят на Турската агенция за банково регулиране и надзор Тейфик Бигин. На официална церемония управителят на Българската народна банка Иван Искров и председателя на Турската агенция за регулиране и надзор Тейфик Бигин подписаха Меморандум за разбирателство между двете институции. На подписването присъстваха и подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, Емилия Миланова, както и директори от управлението.

Това е поредният подписан меморандум на Българската народна банка с чуждестранен надзорен орган. Той има за цел да регламентира и улесни обмена на информация за банките и сътрудничеството при надзора върху тях, в случая с банковия надзор на Република Турция. С подписването на Меморандума за разбирателство между Българската народна банка и Агенцията за банково регулиране и надзор на Република Турция се поема двустранен ангажимент за обмен на информация с цел подпомагане ефективното изпълнение на техните надзорни функции и осигуряването на надеждно и стабилно функциониране на финансовите системи в двете държави. Регламентира се и процедурата и достъпът на съответните надзорни органи до клонове и дъщерни предприятия на техни търговски банки, осъществяващи банкова дейност на територията на другата държава - страна по споразумението, за осъществяване на инспекции на място върху дейността им. С Меморандума надзорните институции на Република България и Република Турция изразяват желанието и готовността си за сътрудничество в областта на банковия надзор, което се основава на взаимно доверие и разбирателство.