logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 септември 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките и чл. 26 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, от името на подуправителя, ръководещ управление “Банков надзор”, главният директор на управление “Банков надзор” г-н Петър Андронов издаде разрешение на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД да придобие пряко и самостоятелно акционерно участие в размер на 100% от акциите в капитала на небанковото дружество “РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (България)” ЕАД, гр. София, което е в процес на учредяване.