logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 август 2005 г.

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за банките във връзка с чл. 4 от Наредба № 20 на БНБ Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Стефан Стоев Стоев, в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Инвестбанк” АД, гр. София.