logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 юли 2005 г.

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за банките във връзка с чл. 4 от Наредба №20 на БНБ, Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на: г-жа Виолета Стефанова Илиева, г-н Александър Петров Личев и г-н Владимир Тодоров Христов, в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “Общинска банка” АД, гр. София.