logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 юли 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “ЕВРОБАНК” АД, след вземане на съответното решение от страна на общото събрание на акционерите на банката, да измени наименованието си, обозначено в лицензията, на “ПИРЕОС ЕВРОБАНК” АД.