logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юни 2005 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Янчев Момчилов в качеството й на член на Управителния съвет на “Търговска банка Алианц България” АД.