logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 юни 2005 г.

На свое заседание на 23 юни УС на БНБ разгледа и прие отчета за дейността на “Монетен двор” ЕООД за 2004 година. Към 31 декември 2004 г. “Монетен двор” ЕООД отчита печалба след данъчно облагане в размер на 215 хил. лв., която се заделя във фонд “Резервен” на дружеството. УС на БНБ прие и бизнес план за развитие на “Монетен двор” ЕООД за 2005 гoдина.