logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 юни 2005 г.

Днес, 14 юни 2005 г. се проведе първото Общо събрание на картовия оператор “БОРИКА” ЕАД. Присъстваха управителят на БНБ Иван Искров и подуправителят Димитър Костов, ръководещ управление „Банково”, както и изпълнителните директори на търговските банки. Приеха се:

• Промени в устава на дружеството, които се налагат с оглед на преобразуването му от ЕАД в АД и въвеждане на ограничение за максимален размер на дялово участие в размер на 10%, включително и за свързани лица. Общото събрание възложи на новоизбрания Съвет на директорите да изготви проект за изменение и допълнение на Устава на “Борика” АД, с който да се уреди пропорционалният принцип на акционерното участие на търговските банки и алгоритъмът на изчисляването му, както и принципите и правилата за представителност на акционерите в Съвета на директорите на дружеството.

• Избор на членове на Съвета на директорите.

На основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Устава на дружеството, Общото събрание освободи досегашните членове на Съвета на директорите и избира за членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Костов - подуправител на БНБ;

2. Александър Матрозов - изпълнителен директор на „Борика”;

3. Виолина Маринова - главен изпълнителен директор на „Банка ДСК” ЕАД;

4. Левон Хампарцумян - председател на УС и изп. директор на „Булбанк”АД;

5. Красимир Жилов - член на УС и изп. директор на „СЖ Експресбанк” АД;

6. Виктор Мечкаров - член на УС и изп. директор на „ЦКБ” АД;

7. Кирил Григоров - член на УС и изп. директор на ТБ „Инвестбанк”АД.

• Избор на одитор на “Борика” за 2005 г.

На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, Общото събрание избра фирма “АФА” ООД за одитор на “Борика” АД за 2005 г.

• Прие принципите за определяне на тарифната политика на “Борика”, ориентирани към покриване на икономическите разходи на дружеството, включващи и необходимите инвестиции.